درباره ما

آموزشگاه موسیقی آرکس

هدف آکادمی آرکس


موسیقی از نظم به وجود می آید و آرکس نشات گرفته از نظم حاکم بر منظومه حیات و هستی است در حقیقت آرکس نشان دادن وجود موسیقی در تمام کائنات و تمام زوایای وجود در هستی است اگر خوب بنگریم در خواهیم یافت که موسیقی در تمام جهان هستی و کیهان به شکلی منظم یافت خواهد شد و موسیقی ما را به چیزی فراتر از زمان و مکان متصل خواهد کرد. آرکس قصد دارد راهی هر چند کوچک به این عظمت هستی بگشاید و ما در آموزشگاه موسیقی آرکس بر آنیم تا اندکی فراتر از آموزش ساده موسیقی در برنامه کار داشته باشیم.

آموزشگاه موسیقی آرکس

هدف آکادمی آرکس


موسیقی از نظم به وجود می آید و آرکس نشات گرفته از نظم حاکم بر منظومه حیات و هستی است در حقیقت آرکس نشان دادن وجود موسیقی در تمام کائنات و تمام زوایای وجود در هستی است اگر خوب بنگریم در خواهیم یافت که موسیقی در تمام جهان هستی و کیهان به شکلی منظم یافت خواهد شد و موسیقی ما را به چیزی فراتر از زمان و مکان متصل خواهد کرد. آرکس قصد دارد راهی هر چند کوچک به این عظمت هستی بگشاید و ما در آموزشگاه موسیقی آرکس بر آنیم تا اندکی فراتر از آموزش ساده موسیقی در برنامه کار داشته باشیم.

کنسرت های منظم برای هنرجویان


هنرجویان در هر دوره کنسرت ها و اجرا های منظم خواهند داشت این کار هم بخشی از روند آموزش صحیح است و هم در ایجاد انگیزه و روحیه به هنرجویان بسیار موثر است. آموزشگاه موسیقی آرکس هر ساله و در دوره های مشخص اقدام به برگزاری کنسرت های آموزشی می نماید و در این کنسرت ها همه نوازندگان از هنرجویانی هستند که آموزش موسیقی را از ابتدا در آموزشگاه و زیر نظر اساتید آرکس پیش برده اند.

بخشی از عکس های هنرجویان در کنسرت های هر دوره را مشاهده کنید.

کنسرت های منظم برای هنرجویان


هنرجویان در هر دوره کنسرت ها و اجرا های منظم خواهند داشت این کار هم بخشی از روند آموزش صحیح است و هم در ایجاد انگیزه و روحیه به هنرجویان بسیار موثر است. آموزشگاه موسیقی آرکس هر ساله و در دوره های مشخص اقدام به برگزاری کنسرت های آموزشی می نماید و در این کنسرت ها همه نوازندگان از هنرجویانی هستند که آموزش موسیقی را از ابتدا در آموزشگاه و زیر نظر اساتید آرکس پیش برده اند.

بخشی از عکس های هنرجویان
در کنسرت های هر دوره را مشاهده کنید.